“Genom de svenska avloppsrören forsar inte bara kiss och bajs utan också tungmetaller, ­läkemedelsrester, kemikalier, miljögifter, sjukhusavfall, bakterier och virus.

När vattnet är renat har ­reningsverken varje år 200 000 ton slam kvar.

Svenskt Vatten, en branschorganisation för reningsverken, tycker att det är vettigt att sprida detta slam på åkrar där vår mat odlas.”

Åkrarna gödslas med p-piller

“Slam från reningsverk är att betrakta som vilket annat stallgödsel som helst. Det ska plöjas ner inom fyra timmar, och får inte spridas in till grannar.”

Samma regler för avloppsslam som för stallgödsel

“Halten av tungmetaller har de senaste hundra åren stigit i åkermarken. Kadmium är den metall som innebär störst risk för människors hälsa. Kadmium bryts inte ner vilket gör att halterna i marken successivt ökar genom främst slamtillförsel och mineralgödsling.”

Spridning av avloppsslam

Det här finns i slammet som sprids:

Lugnande medel
Sömnmedel
Antidepressiva medel
Antipsykotiska medel
Ångestdämpande medel
Smärtlindrande medel
Lugnande medel
Narkosmedel
Antibiotika
Antibiotika
Campylobacter coli (magsjukebakterie)
Campylobacter jejuni (magsjukebakterier)
Listeria
Bromerade flamskyddsmedel
Flourföreningar
Triklosan•Progesteron
Etynylöstradiol
BisfenolA
Silver
Phantolide (hormonstörande)
Aluminium
Arsenik
Ogräsbekämpningsmedel
PAH-föreningar(cancerframkallande)
Ftalater(hormonstörande)
Betablockerare
Bekämpningsmedel
Kadmium
Dioxiner
Blodtryckssänkande medel
Bakteriedödande läkemedel
Kobolt
Krom
Koppar
Förbjudet insektsbekämpningsmedel
Antiinflammatoriska läkemedel
Formalin
Kvicksilver