Det är Veterinära Ansvarsnämnden som handlägger frågor om veterinärernas ansvar i deras yrkesutövning. Ansvarsnämnden tar ställning till om veterinärens handlande har “utförts i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” eller om åtgärden på annat sätt har utförts felaktigt.

Legitimationen kan återkallas i de sällsynta undantagsfall då en veterinär har gjort sig skyldig till mycket allvarliga fel i veterinärmedicinskt hänseende eller i övrigt har handlat oförsvarligt med avseende exempelvis på journalföring eller intygsskrivning, missbrukat förskrivningsrätten eller brustit i personlig vandel (t.ex. drog- eller alkoholmissbruk), och då enbart på begäran av tillsynsmyndigheten Jordbruksverket.

En enskild djurägare är alltså inte behörig att föra talan om fråntagande av legitimationen. Det du som djurägare kan göra är att anmäla (handläggningstiden är 1-1,5 år) och om Veterinära Ansvarsnämnden tycker som du får veterinären en erinran eller en varning. Så tolkar jag det i alla fall.

Behörighetslagen (1994:844)

10 § (Disciplinansvar) Om en veterinär uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i sin veterinära yrkesutövning får disciplinpåföljd meddelas veterinären. Är felet med hänsyn till samtliga omständigheter ringa, får någon påföljd inte meddelas. Disciplinpåföljder är erinran och varning.

13 § Legitimation som veterinär skall återkallas om veterinären visat grov oskicklighet vid utövandet av veterinäryrket eller på annat sätt visat sig vara uppenbart olämplig att utöva yrket,

Då undrar jag hur man värderar det här:

Veterinär varnad efter felaktig avlivning

“Efter tre misslyckade skott som placerades i näshålan och strax över, började ponnyn att krampa. Veterinären skar då av halspulsådern på den liggande ponnyn och lämnade den för att skriva förrättningsunderlag utan att kontrollera om ponnyn hade avlidit.

Ponnyn, som fortfarande andades reste sig och gick tre, fyra meter ifrån avlivningsplatsen, där den voltade och avled. Veterinären undersökte inte heller denna gång om avlivningen var fullbordad.”

Veterinära ansvarsnämnden beslöt att ge veterinären en varning.